Pad::

Historie

Ontstaan van Vereniging Aegon

Vereniging Aegon is een vereniging naar Nederlands recht. Zij droeg tot 1983 de naam 'Vereniging AGO' en ontstond in 1978 als rechtsopvolger van AGO Onderlinge Levensverzekeringmaatschappij, die in het kader van een juridische reorganisatie van het AGO verzekeringsconcern werd gedemutualiseerd. Op deze wijze werd Vereniging AGO de enige houdster van alle geplaatste aandelen in AGO Holding N.V.

Toen AGO en Ennia in 1983 fuseerden, droeg Vereniging Aegon het gehele door haar gehouden aandelenkapitaal in AGO Holding N.V. over aan de beursgenoteerde vennootschap Ennia N.V. (waarvan de naam in Aegon N.V. werd gewijzigd) in ruil voor nieuw uit te geven gewone en preferente aandelen Aegon N.V. Tevens werd de naam van Vereniging AGO gewijzigd in Vereniging Aegon.

Op grond van de bepalingen uit de Fusieovereenkomst-1983 verkreeg Vereniging Aegon een aanzienlijk minderheidsbelang in gewone aandelen alsmede alle preferente aandelen, waardoor een meerderheid van het stemrecht in Aegon N.V. werd verworven. Bovendien verkreeg Vereniging Aegon bij genoemde overeenkomst het recht om in geval van verwatering van haar stemrecht door een aandelenemissie, nieuwe preferente aandelen te nemen om zodoende haar, door de bij de fusie betrokken partijen gewenste, meerderheidspositie te kunnen handhaven, de zogenaamde optierechtregeling.

De periode van 1983 tot en met 1996

Gedurende deze periode bedroeg het bezit van de Vereniging circa 40% van het geplaatste gewone aandelenkapitaal van Aegon N.V. Tezamen met het bezit van preferente aandelen had de Vereniging circa 54% van het totale stemrecht.

De periode van 1997 tot en met 2012

In deze periode breidde Aegon N.V. haar activiteiten substantieel uit door de overnames van onder meer Providian en Transamerica in de Verenigde Staten.

In overeenstemming met haar doelstelling heeft Vereniging Aegon succesvolle ondersteuning verleend bij deze overnames.

Deze transacties resulteerden voor de Vereniging in een afgenomen bezit van circa 37% van de gewone aandelen en een bankschuld van circa NLG 3,6 miljard per eind 2001.

In 2002 sloot Vereniging Aegon met Aegon N.V.een Herkapitalisatie Overeenkomst welke leidde toteen reductie van gewone aandelen Aegon N.V. en een agiostorting op preferente aandelen Aegon N.V. Daarnaast werd in 2003 de vennootschapsstructuurvan Aegon N.V. aangepast, waarbij de toen bestaande preferente aandelen werden omgezet in preferente aandelen A en er een nieuwe klasse preferente aandelen B werd gecreëerd. In deze periode heeft de Vereniging meerdere krediet herfnancieringstransacties afgerond met diverse bankenconsortia.

Door deze transacties werd het belang van de Vereniging in de gewone aandelen Aegon N.V. teruggebracht van circa 37% tot circa 12% en daalde haar volledige stemrecht van ongeveer 52% naar ongeveer 33%.

 

De herkapitalisatie in 2002

In 2002 sloot Vereniging Aegon met Aegon N.V. een Herkapitalisatie Overeenkomst. Deze overeenkomst vormde de basis voor de verkoop door de Vereniging van 350.000.000 gewone aandelen Aegon N.V.

Met een gedeelte van de verkoopopbrengst reduceerde de Vereniging haar schulden. Voor het resterende deel van haar schuld sloot de Vereniging een nieuwe kredietfaciliteit met een bankenconsortium af. Het restant van de verkoopopbrengst (€ 2.064.000.000) stortte de Vereniging als agio op haar preferente aandelen Aegon N.V. teneinde de economische waarde van de preferente aandelen gelijk te laten zijn aan die van de gewone aandelen.

Vervolgens werd in 2003 de vennootschapsstructuur van Aegon N.V. aangepast, waarbij de toen bestaande preferente aandelen werden omgezet in preferente aandelen A en er een nieuwe klasse preferente aandelen B werd gecreëerd. Beide klassen preferente aandelen hadden een nominale waarde van EUR 0,25 per aandeel en een stemrecht van 25/12e per aandeel.

In de Preferred Shares Voting Rights Agreement had de Vereniging voor gewone omstandigheden afstand gedaan van haar volledige stemrecht op de preferente aandelen A en B en zich beperkt tot 1 stem per preferent aandeel. In geval van bijzondere omstandigheden kon zij wel gebruik maken van het volledige stemrecht op de preferente aandelen. Vereniging Aegon kreeg een call optie op de preferente aandelen B voor het geval haar aandeel in Aegon N.V. zou verwateren als gevolg van een uitgifte van aandelen.

Door deze transacties werd het belang van de Vereniging in de gewone aandelen Aegon N.V. teruggebracht van circa 37% tot circa 12% en daalde haar volledige stemrecht van ongeveer 52% naar ongeveer 33%.

 

Recente ontwikkelingen inzake het aandelenbezit van Vereniging Aegon

Op 7 februari 2013 bereikten Vereniging Aegon en Aegon N.V. overeenstemming over het converteren van alle preferente aandelen welke in het bezit waren van Vereniging Aegon. Hiermee werd beoogd dat Aegon N.V. een eenvoudiger kapitaalstructuur kreeg en zij ook onder de nieuwe Europese solvabiliteitseisen een kapitaalbasis van hoge kwaliteit kon behouden.

Vereniging Aegon werd door de overeenkomst in staat gesteld haar schuld bij het bankenconsortium aanzienlijk te reduceren.

Op 29 mei 2013 werd deze transactie geïmplementeerd en de benodigde wijzigingen in de statuten van Vereniging Aegon en van Aegon N.V. aangebracht.
Alle preferente aandelen werden omgeruild voor contanten en gewone aandelen. De waarde van de preferente aandelen - met een boekwaarde van €2.146.000.000 - werd bepaald op €1.055.000.000 (ex dividend).

Vereniging Aegon ontving van Aegon N.V. €83.000.000 contant dividend op de preferente aandelen over de periode januari 2012 tot en met juni 2013, € 400.000.000 in contanten en €655.000.000 in aandelen (121 miljoen gewone aandelen en 566 miljoen gewone aandelen B).

Vereniging Aegon gaf hiermee haar voorkeursrechten met betrekking tot dividenden en uitkering bij liquidatie op. Daarnaast werd daarmee het stemrecht van Vereniging Aegon onder normale omstandigheden teruggebracht van circa 22% tot circa 14,8%. Hierdoor kwamen stemrecht en economisch eigendom met elkaar in evenwicht.

Na uitvoering van de transacties bezat de Vereniging in totaal circa 293 miljoen gewone aandelen op een totaal van circa 2.066 miljoen uitstaande gewone aandelen en alle uitstaande (circa) 566 miljoen gewone aandelen B. De financiële rechten welke verbonden zijn aan de gewone aandelen B bedragen 1/40ste van een gewoon aandeel. De overige rechten verbonden aan de gewone aandelen B zijn gelijk aan die van gewone aandelen. Zo hebben gewone aandelen en gewone aandelen B, omdat zij elke dezelfde nominale waarde hebben (€ 0,12), hetzelfde stemrecht: één stem per aandeel.

Op 29 mei 2013 werden de Stemrechtregeling en de Fusieovereenkomst 1983 aangepast aan de herstructurering van het aandelenkapitaal en het stemrecht.

Op grond van de aangepaste stemrechtregeling is het stemrecht echter beperkt tot één stem voor elke veertig gewone aandelen B. Maar in het geval zich een "bijzondere aanleiding" voordoet kan Vereniging Aegon besluiten haar volledig stemrecht, één stem voor elk gewoon aandeel B, uit te oefenen. Haar volledig stemrecht zal echter, evenals voorheen, nooit meer zijn dan 32,64% van de stemrechten verbonden aan de uitstaande aandelen in het kapitaal van Aegon N.V., zolang het financiële belang van de Vereniging in Aegon N.V. minder dan 32,64% is.

Om verwatering van haar stemrechten in geval van een "bijzondere aanleiding" te voorkomen kan Vereniging Aegon, gebruikmakend van haar optierecht, aanvullend gewone aandelen B verwerven. Zij kan dit recht uitoefenen zodra haar totaal aan stemrecht bij een "bijzondere aanleiding" onder 32,64% daalt, ongeacht de oorzaak van dit dalende percentage.

Gedurende 2013 tot en met 2015 heeft de Vereniging door uitoefening van haar optierecht 19 miljoen extra gewone aandelen B Aegon N.V. verworven.

In 2016 heeft Aegon N.V. een aandelen inkoopprogramma uitgevoerd met als resultaat een reductie van het aandelenkapitaal van Aegon N.V. De Vereniging heeft ervoor gekozen te participeren in de tweede tranche van het aandelen inkoopprogramma van Aegon N.V. waardoor het relatieve bezit van aandelen Aegon N.V. gelijk blijft. Bijkomend voordeel is dat de Vereniging met de opbrengst haar schuld verder kon reduceren. Door deze transactie is het aandelenbezit van de Vereniging afgenomen met 13,5 miljoen gewone aandelen Aegon N.V. zodat de Vereniging per 31 december 2016 circa 279 miljoen gewone aandelen bezat.

Aansluitend op het aandelen inkoopprogramma van Aegon N.V. in 2016 heeft de Vereniging 17,3 miljoen gewone aandelen B Aegon N.V. verkocht, zodat de Vereniging per 31 december 2016 circa 568 miljoen gewone aandelen B bezat. Op 31 december 2018 houdt de Vereniging 571 miljoen gewone aandelen B Aegon N.V.

Er hebben zich gedurende het verslagjaar geen wijzigingen voorgedaan in het bezit van het aantal gewone aandelen Aegon N.V. zodat de Vereniging per 31 december 2018 circa 279 miljoen gewone aandelen bezat.

 

Ontwikkeling aandelenbezit Aegon N.V.

Aantal aandelen

Gewoon

Gewoon B

Per 31 december 2013 292.687.444 579.005.440
Per 31 december 2014 292.687.444 581.325.720
Per 31 december 2015 292.687.444 585.022.160
Per 31 december 2016 279.236.609 567.697.200
Per 31 december 2017 279.236.609 569.676.480
Per 31 december 2018 279.236.609 571.165.680
 

Financiering Vereniging Aegon van 2002 tot heden

De in 2002 met een bankenconsortium overeengekomen kredietfaciliteit werd in 2005 vervangen door een faciliteit welke teruggebracht werd tot een maximaal krediet van € 1.650.000.000. In 2010 sloot Vereniging Aegon een nieuwe financieringsfaciliteit af. De totale omvang van deze faciliteit bedroeg oorspronkelijk € 1.250.000.000.

De Vereniging heeft daarnaast een nieuwe financieringsfaciliteit ter grootte van € 650.000.000 afgesloten met een syndicaat van banken onder leiding van Royal Bank of Scotland en ING. Deze financieringsfaciliteit heeft een looptijd van drie jaar (en de optie tot verlengen met één jaar) en is op 29 mei 2013 ingegaan. De verlengde faciliteit van € 1.050.000.000 kwam daarmee te vervallen.

De Vereniging heeft op 7 april 2016 een financieringsfaciliteit ter grootte van € 445.000.000 afgesloten met een syndicaat van geldgevers onder leiding van ING Bank. Deze financieringsfaciliteit werd effectief op 23 mei 2016 en heeft een looptijd van drie jaar (met twee opties om de looptijd te verlengen tot maximaal vijf jaar). Op 31 december 2018 bedroeg de bankschuld nominaal € 145.000.000 (exclusiefvooruitbetaalde upfront fee ad € 535.000).

 

Statutenwijziging 2005

In 2005 heeft Vereniging Aegon Artikel 18 van haar statuten gewijzigd. De wijziging beperkt de invloed die Aegon N.V. kan uitoefenen op toekomstige statutenwijzigingen van Vereniging Aegon. Onder omstandigheden kan de Vereniging haar statuten wijzigen zonder medewerking van Aegon N.V. indien zich een ongewenste wijziging in de zeggenschapsverhouding binnen de aandeelhoudersvergadering van Aegon N.V. heeft voorgedaan.

 

Activiteiten ten aanzien van haar doelstelling

In de periode tot en met 2001 heeft Vereniging Aegon, in overeenstemming met haar doelstelling succesvolle ondersteuning verleend bij enkele overnames door Aegon N.V. van onder meer Providian en Transamerica in de Verenigde Staten.
Ten tijde van het uitbreken van de financiële crisis in 2008 heeft Vereniging Aegon een rol gespeeld bij het verstrekken van de financiële steun door de Nederlandse Staat aan Aegon N.V. Op 1 december 2008 sloot Vereniging Aegon een overeenkomst met de Nederlandse Staat en Aegon N.V. met als doel aan Aegon N.V. €3 miljard additioneel kernkapitaal te verstrekken. De Staat verstrekte hiertoe aan Vereniging Aegon een lening van €3 miljard, waarvoor Vereniging Aegon van Aegon N.V. 750 miljoen Convertible Core Capital Securities (converteerbare schuldpapieren zonder stemrecht) verwierf tegen een uitgifteprijs van €4 per stuk.

Deze lening werd in vier tranches, de eerste op 1 december 2009 en de laatste op 15 juni 2011 aan de Staat terugbetaald onder gelijktijdige teruggave door Vereniging Aegon aan Aegon N.V. van de corresponderende converteerbare schuldpapieren.

Vereniging Aegon participeerde in deze structuur in het kader van haar statutaire doelstelling om de belangen van Aegon N.V. op evenwichtige wijze te behartigen. Vereniging Aegon liep geen financiële risico's ter zake van deze structuur. Alle baten en lasten van deze structuur kwamen voor rekening van Aegon N.V.

 

Ontwikkeling nevendoelstelling

In 2007 is Vereniging Aegon begonnen met een oriëntatie op de ontwikkeling van een mogelijke nevendoelstelling op de langere termijn, binnen het kader van haar statutaire doelomschrijving. De aandacht richtte zich op ontwikkelingen en vraagstukken rond vergrijzing en gezond oud worden.

In 2008 werd de studie van Vereniging Aegon toegespitst op de mogelijkheden voor verbetering van het vitaal en gezond ouder worden. Deze studie mondde op 11 november 2008 uit in de oprichting door de Vereniging van Leyden Academy on Vitality and Ageing. De directie van Leyden Academy. wordt gevormd door van prof. dr. J.P.J. Slaets, hoogleraar Ouderengeneeskunde aan Rijksuniversiteit Groningen en ir. M.A.E. van der Waal. De Raad van Commissarissen bestaat uit dr. W.M. van den Goorbergh (voorzitter), ir. B.F. Dessing, prof.dr. M. de Visser, mr. J.W.B. Westerburgen en drs. M.J. Jansen.

Leyden Academy stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan het vitaal en gezond ouder worden en wil zich daarbij concentreren op de (sociaal-)medische aspecten van vergrijzing (zie persbericht van 10 november 2008). Leyden Academy doet dit onder meer door het aanbieden van deeltijdscholing voor managers in de gezondheidszorg en een voltijdse en internationale masteropleiding aan talentvolle jonge artsen, door het entameren en stimuleren van onderzoek en ontwikkeling, en het vertalen daarvan naar de praktijk (zie de website www.leydenacademy.nl). Leyden Academy werkt onder meer samen met het Leids Universitair Medisch Centrum, Universiteit Leiden, het Jo Visserfonds, ZonMw en diverse overheden.

Leyden Academy on Vitality and Ageing is een activiteit van de gelijknamige besloten vennootschap, waarvan Vereniging Aegon de enige aandeelhouder is. In het oprichtingsjaar 2008 werd door Vereniging Aegon €1 miljoen in de vorm van aandelenkapitaal aan Leyden Academy B.V. ter beschikking gesteld, en in de daaropvolgende jaren bedragen van €1 miljoen tot €1,2 miljoen in de vorm van agio op de reeds geplaatste aandelen (zie Juridische Structuur).

Vereniging Aegon acht het van belang om naast haar hoofddoelstelling, in de geest van haar oorsprong als behartiger van onderlinge solidariteit, op deze wijze een maatschappelijke bijdrage te leveren.

 

bijgewerkt augustus 15 2019