Pad::

Juridische structuur

Vereniging Aegon is een vereniging naar Nederlands recht.

Doelstelling

In afwijking van wat voor vele andere verenigingen geldt is het niet de doelstelling van Vereniging Aegon om te functioneren ten behoeve van haar leden of hun belangen te vertegenwoordigen. Het doel van Vereniging Aegon is neergelegd in Artikel 2 van haar statuten en omvat het behartigen van de belangen van Aegon N.V. en alle daarbij betrokkenen. Vereniging Aegon bereikt haar doelstelling voornamelijk als aandeelhouder van Aegon N.V. door het uitoefenen van de rechten verbonden aan haar aandelenbezit.

Het lidmaatschap en de Algemene Ledenvergadering

Vereniging Aegon telt thans zestien leden, die verenigd zijn in de Algemene Ledenvergadering. Nieuwe leden worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering op voordracht van het Bestuur. Twee leden van de Raad van Bestuur van Aegon N.V. zijn tevens lid van Vereniging Aegon. De Algemene Ledenvergadering heeft, naast haar taak om het Bestuur te controleren, belangrijke besluitvormende taken, zoals bij het uitoefenen door Vereniging Aegon van haar aandeelhoudersrechten in Aegon N.V. Leden van Vereniging Aegon hebben geen aanspraak op het eigen vermogen van de Vereniging, noch op een uitkering uit haar winst.

Het Bestuur

Vereniging Aegon wordt bestuurd door een Bestuur dat uit zeven leden bestaat. Leden van het Bestuur worden door de Algemene Ledenvergadering benoemd op voordracht van het Bestuur. De twee eerdergenoemde leden van de Raad van Bestuur van Aegon N.V. maken deel uit van het Bestuur.

Besluitvorming

De Algemene Ledenvergadering van Vereniging Aegon besluit met volstrekte meerderheid van stemmen. Een gekwalificeerde meerderheid van twee derde is in een aantal in de laatste statuten bepaalde aangelegenheden vereist. Ook het Bestuur van Vereniging Aegon besluit met volstrekte meerderheid van stemmen. Indien de stemmen in het Bestuur staken beslist de Algemene Ledenvergadering. Unanimiteit is vereist voor een in de statuten omschreven drietal aangelegenheden, waaronder een voorstel aan de Algemene Ledenvergadering om de statuten te wijzigen. De twee leden van de Raad van Bestuur van Aegon N.V., die tevens lid en bestuurslid zijn van Vereniging Aegon, hebben geen stemrecht met betrekking tot een aantal in de statuten omschreven besluiten die Aegon N.V. betreffen.

Het bovenstaande geeft de juridische structuur van Vereniging Aegon in hoofdlijnen weer. Voor de gedetailleerde bepalingen wordt verwezen naar de statuten.

Leyden Academy on Vitality and Ageing (LAVA)

In 2008 heeft Vereniging Aegon, als enig aandeelhouder, de Leyden Academy on Vitality and Ageing B.V. (LAVA) opgericht. Het in 2008 geplaatste en volgestorte kapitaal van LAVA bedroeg €1 miljoen. Het doel van LAVA is het stimuleren, ondersteunen en verrichten van activiteiten gericht op het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van de gezondheidszorg, geneeskunde, ziekten en beperkingen, alsmede de preventie van ziekten en beperkingen in verband met veroudering en ouderdom (zie Ontwikkeling nevendoelstelling).

bijgewerkt juli 10 2018