Geschiedenis

Vereniging Aegon is een vereniging naar Nederlands recht. Tot 1983 droeg zij de naam 'Vereniging AGO'. Vereniging Aegon ontstond door demutualisatie van AGO Onderlinge Levensverzekeringen in 1978, waarmee Vereniging AGO de enige aandeelhouder werd van AGO Holding N.V.

Toen AGO en Ennia in 1983 fuseerden, droeg Vereniging AGO al haar aandelen in AGO Holding N.V. over aan de beursgenoteerde vennootschap Ennia N.V. (waarvan de naam in Aegon N.V. werd gewijzigd) in ruil voor gewone en preferente aandelen Aegon N.V. Tevens werd de naam van Vereniging AGO gewijzigd in Vereniging Aegon (de "Vereniging").

Bij de fusie tussen AGO en Ennia verkreeg de Vereniging een groot belang in gewone aandelen in Aegon N.V. als ook alle preferente aandelen in Aegon N.V. Hierdoor kreeg de Vereniging een meerderheid van het stemrecht in Aegon N.V. In de Fusieovereenkomst van 1983 kreeg de Vereniging ook een call optie: het recht om in geval van verwatering van haar stemrecht door een aandelenemissie, nieuwe preferente aandelen te nemen om zodoende haar meerderheidspositie te kunnen handhaven.

Ontwikkeling van het aandelenbezit en het stemrecht van Vereniging Aegon

De periode van 1983 tot en met 1996

Gedurende deze periode hield de Vereniging circa 40% van het uitgegeven aantal gewone aandelen en alle preferente aandelen. Hiermee had de Vereniging circa 54% van het totale stemrecht in Aegon N.V.

De periode van 1997 tot en met 2012

In de periode 1996 – 2001 heeft Aegon N.V. een aantal grote overnames gedaan, welke zij gedeeltelijk financierde met eigen aandelen. In overeenstemming met haar doelstelling heeft de Vereniging Aegon N.V. ondersteund bij deze overnames door een deel van haar gewone aandelen te verkopen aan Aegon N.V. De hierdoor veroorzaakte verwatering werd primair gecompenseerd door uitoefening van de call optie op de preferente aandelen. Daarnaast leende de Vereniging geld bij een bankenconsortium om met de opbrengst van deze lening haar afgenomen positie in gewone aandelen Aegon N.V. weer aan te vullen.

In 2002 sloten de Vereniging en Aegon N.V. een herkapitalisatie overeenkomst die leidde tot een substantiële reductie van de bankschuld van de Vereniging alsmede tot een afname van het bezit van gewone aandelen. In 2003 werd de kapitaal structuur van Aegon N.V. aangepast. Hierbij werden de toen bestaande preferente aandelen omgezet in preferente aandelen A. Daarnaast werd er een nieuwe klasse preferente aandelen B gecreëerd. Om verwatering van het stemrecht van de Vereniging in Aegon N.V. te voorkomen werd ook de Fusieovereenkomst 1983 aangepast: de bestaande call optie van de Vereniging werd gewijzigd in een call optie op de preferente aandelen B. Door deze herkapitalisatie en herstructurering werd het belang van de Vereniging in de gewone aandelen teruggebracht tot circa 12% en daalde haar volledige stemrecht naar ongeveer 33%.

In 2003 werd ook een Stemovereenkomst gesloten tussen de Vereniging en Aegon N.V., waarbij de Vereniging in afwezigheid van een 'bijzondere aanleiding' afzag van het uitoefenen van een deel van haar stemrechten op de preferente aandelen, maar in het geval van een 'bijzondere aanleiding' gerechtigd bleef haar volledige stemrecht uit te oefenen.

De periode vanaf 2013

In 2013 is het kapitaal van Aegon N.V. geherstructureerd. Met de herstructurering werd voor Aegon N.V. een eenvoudiger kapitaalstructuur beoogd waarbij Aegon N.V. onder de Europese solvabiliteitseisen (Solvency II) een kapitaalsbasis van hoge kwaliteit kon behouden. In verband daarmee werden alle preferente aandelen geconverteerd: deels in contanten, deels in gewone aandelen en deels in gewone aandelen B. Door herstructurering werd de Vereniging in staat gesteld haar bankschuld aanzienlijk te reduceren. Het verschil tussen gewone aandelen en gewone aandelen B zit in de financiële rechten die zijn verbonden aan gewone aandelen B: deze bedragen 1/40e van een gewoon aandeel. De overige rechten verbonden aan de gewone aandelen B zijn gelijk aan die van gewone aandelen. Gewone aandelen en gewone aandelen B hebben hetzelfde stemrecht omdat zij elk dezelfde nominale waarde hebben: één stem per aandeel.

In 2013 is ook de Fusieovereenkomst 1983 aangepast en is er een nieuwe Stemrechtregeling gesloten. Deze Stemrechtregeling bepaalt dat onder normale omstandigheden - in afwezigheid van een 'bijzondere aanleiding'- het stemrecht van de Vereniging beperkt is tot één stem voor elke veertig gewone aandelen B. In het geval zich een 'bijzondere aanleiding' voordoet kan de Vereniging haar volledig stemrecht, één stem voor elk gewoon aandeel B, uitoefenen. Het volledige stemrecht van de Vereniging is dan 32,64%.

De wijziging in de Fusieovereenkomst 1983 betrof de call optie: de Vereniging kreeg een call optie op gewone aandelen B om ervoor te zorgen dat zij haar maximale stemrecht kan handhaven op 32,64%. De call optie wordt uitgeoefend zodra het volledige stemrecht van de Vereniging daalt onder 32,64%, ongeacht de oorzaak van dit dalende percentage.

Gedurende 2013 tot en met 2015 heeft de Vereniging verschillende malen haar call optie op gewone aandelen B uitgeoefend, voornamelijk naar aanleiding van aandelenuitgifte door Aegon N.V. ten behoeve van haar aandelenplannen die deel uitmaken van de beloning van het senior management.

In 2016 heeft de Vereniging geparticipeerd in het aandelen inkoopprogramma van Aegon N.V., waardoor haar relatieve bezit van aandelen Aegon N.V. gelijk bleef. Dit leidde tot een afname van het bezit gewone aandelen Aegon N.V. Aansluitend op dit aandelen inkoopprogramma heeft de Vereniging aan Aegon N.V. gewone aandelen B verkocht om zo het volledige stemrecht van de Vereniging in Aegon N.V. te handhaven op 32,64%. In de daarop volgende jaren zijn uitsluitend gewone aandelen B verworven ter voorkoming van verwatering van haar volledige stemrecht. In 2019 werden gewone aandelen verkregen door bij het interim-dividend 2019 deels te kiezen voor dividend in aandelen.

Recente ontwikkelingen inzake het aandelenbezit van Vereniging Aegon

In 2020 zijn 2,4 miljoen gewone aandelen Aegon N.V. verworven en zijn per saldo 0,8 miljoen gewone aandelen B Aegon N.V. verkocht.

Ontwikkeling aandelenbezit Aegon N.V.

Aantal aandelen

Gewoon

Gewoon B

Per 31 december 2016 279.236.609 567.697.200
Per 31 december 2017 279.236.609 569.676.480
Per 31 december 2018 279.236.609 571.165.680
Per 31 december 2019 288.702.769 559.712.240
Per 31 december 2020 291.145.638 558.910.640

Financiering Vereniging Aegon van 2016 tot heden

De Vereniging is in 2016 een financieringsfaciliteit van maximaal € 445 miljoen overeengekomen met een syndicaat van geldgevers onder leiding van ING Bank. Deze financieringsfaciliteit werd effectief in mei 2016 en had een looptijd van drie jaar. In 2018 heeft de Vereniging gebruikt gemaakt van de optie om de kredietfaciliteit te verlengen. Op 31 december 2019 bedroeg de totale resterende schuld onder deze faciliteit nominaal € 100.000.000 (exclusief de vooruitbetaalde up-front fee van € 96.000).

De non-amortizing faciliteit die onderdeel was van de financieringsfaciliteit is in april 2020 vervangen door een vijfjarige lening verstrekt door Vereniging OOM/Aegon.

Statutenwijziging 2005

In 2005 heeft de Vereniging Artikel 18 van haar statuten gewijzigd. De wijziging beperkt de invloed die Aegon N.V. kan uitoefenen op toekomstige statutenwijzigingen van de Vereniging. Onder omstandigheden kan de Vereniging haar statuten wijzigen zonder medewerking van Aegon N.V. indien zich een ongewenste wijziging in de zeggenschapsverhouding binnen de aandeelhoudersvergadering van Aegon N.V. heeft voorgedaan.

Activiteiten ten aanzien van haar doelstelling

In de periode tot en met 2001 heeft de Vereniging in overeenstemming met haar doelstelling succesvolle ondersteuning verleend bij enkele overnames door Aegon N.V. van onder meer Providian en Transamerica in de Verenigde Staten.

Ten tijde van het uitbreken van de financiële crisis in 2008 heeft de Vereniging een rol gespeeld bij het verstrekken van de financiële steun door de Nederlandse Staat aan Aegon N.V. Op 1 december 2008 sloot de Vereniging een overeenkomst met de Nederlandse Staat en Aegon N.V. met als doel aan Aegon N.V. €3 miljard additioneel kernkapitaal te verstrekken. De Staat verstrekte hiertoe aan de Vereniging een lening van €3 miljard, waarvoor de Vereniging van Aegon N.V. 750 miljoen Convertible Core Capital Securities (converteerbare schuldpapieren zonder stemrecht) verwierf tegen een uitgifteprijs van €4 per stuk.

Deze lening werd in vier tranches, de eerste op 1 december 2009 en de laatste op 15 juni 2011 aan de Staat terugbetaald onder gelijktijdige teruggave door de Vereniging aan Aegon N.V. van de corresponderende converteerbare schuldpapieren.

 

Ontwikkeling nevendoelstelling

De Vereniging acht het van belang om naast haar hoofddoelstelling, in de geest van haar oorsprong als behartiger van onderlinge solidariteit, op deze wijze een maatschappelijke bijdrage te leveren.

Leyden Academy

In 2007 is de Vereniging begonnen met een oriëntatie op de ontwikkeling van een mogelijke nevendoelstelling op de langere termijn, binnen het kader van haar statutaire doelomschrijving. De aandacht richtte zich op ontwikkelingen en vraagstukken rond vergrijzing en gezond oud worden.

In 2008 werd de studie van de Vereniging toegespitst op de mogelijkheden voor verbetering van het vitaal en gezond ouder worden. Deze studie mondde op 11 november 2008 uit in de oprichting van Leyden Academy on Vitality and Ageing B.V., ("Leyden Academy") waarvan de Vereniging de enige aandeelhouder is. De directie van Leyden Academy bestond per 31 december 2020 uit prof.dr. mevrouw T. Abma. De Raad van Commissarissen bestond per 31 december 2020 uit dr. W.M. van den Goorbergh (voorzitter), ir. B.F. Dessing, prof.dr. M. de Visser, mr. J.W.B. Westerburgen en drs. M.J. Jansen.

Leyden Academy stelt zich ten doel het promoten en verbeteren van de kwaliteit van leven van ouderen. Om dit te realiseren biedt Leyden Academy opleidingen, doet zij onderzoek en initieert zij ontwikkelingen op het gebied van vitaliteit en veroudering. Leyden Academy richt zich niet enkel op het uitvoeren van onderzoek, maar wil juist kennis en inzichten assimileren, kritisch evalueren en via onderwijsproducten consultatie en publieke functie communiceren.

Leyden Academy werkt onder meer samen met het Leids Universitair Medisch Centrum, Universiteit Leiden, het Jo Visserfonds, ZonMw en diverse overheden, is partner in het samenwerkingsverband DuSRA-VOILA, maakt in Europees verband deel uit van het EIT Health-consortium en is wereldwijd gelieerd aan het International Longevity Centre. Leyden Academy werkt tevens samen met diverse ministeries, gemeenten, universiteiten in binnen- en buitenland, hogescholen, collega-instituten, stichtingen, fondsen, bedrijven, ouderenbonden en zorg- en welzijnsorganisaties.

 

Van Schulden Naar Kansen

De Vereniging heeft besloten een maatschappelijk programma, dat zich richt op de armoedeproblematiek, met ingang van 2020 te ondersteunen. Het initiatief 'Van Schulden naar Kansen' tracht huishoudens structureel uit een situatie van armoede te halen, veroorzaakt door problematische schulden, door middel van het verhogen van de financiële zelfredzaamheid van de deelnemers.