Juridische structuur

Vereniging Aegon is een vereniging naar Nederlands recht.

Doelstelling

In afwijking van wat voor vele andere verenigingen geldt is het niet de doelstelling van de Vereniging om te functioneren ten behoeve van haar leden of hun belangen te vertegenwoordigen. Het doel van de Vereniging is neergelegd in artikel 3 van haar statuten en omvat het op evenwichtige wijze behartigen van de directe en indirecte belangen van Aegon N.V. en de daarmee in een groep verbonden maatschappijen, van verzekerden, van medewerkers, van aandeelhouders en van andere relaties van deze maatschappijen. De Vereniging bereikt haar doelstelling voornamelijk als aandeelhouder van Aegon N.V. door het uitoefenen van de rechten verbonden aan haar aandelenbezit.

Het lidmaatschap en de algemene ledenvergadering

Het aantal leden wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. De Vereniging telt thans zeventien leden. Nieuwe leden worden toegelaten door de algemene ledenvergadering op voordracht van het Bestuur. Twee leden van de Raad van Bestuur van Aegon N.V. zijn tevens lid van de Vereniging. De algemene ledenvergadering heeft, naast haar taak om het Bestuur te controleren, belangrijke besluitvormende taken, zoals bij het uitoefenen door de Vereniging van haar aandeelhoudersrechten in Aegon N.V. Leden van de Vereniging hebben geen aanspraak op het eigen vermogen van de Vereniging, noch op een uitkering uit haar winst.

Het Bestuur

De Vereniging wordt bestuurd door een Bestuur. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering en bedraagt ten minste drie en ten hoogste acht leden. Het Bestuur bestaat thans uit zeven leden. Leden van het Bestuur worden door de algemene ledenvergadering benoemd . De twee eerdergenoemde leden van de Raad van Bestuur van Aegon N.V. maken deel uit van het Bestuur. De voorzitter en vicevoorzitter van het Bestuur worden uit de bestuursleden benoemd door de algemene ledenvergadering. Het Bestuur wijst een secretaris van de vereniging aan, die geen lid van het Bestuur hoeft te zijn. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de Vereniging komt behalve aan het Bestuur aan twee Bestuursleden gezamenlijk toe.

Besluitvorming

De algemene ledenvergadering van de Vereniging besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Een gekwalificeerde meerderheid van twee derde is in een aantal in de statuten bepaalde aangelegenheden vereist. Indien de stemmen in de algemene ledenvergadering staken, beslist het Bestuur. Ook het Bestuur van de Vereniging besluit met volstrekte meerderheid van stemmen. Indien de stemmen in het Bestuur staken beslist de algemene ledenvergadering. Unanimiteit is vereist voor een in de statuten omschreven drietal aangelegenheden, waaronder een voorstel aan de algemene ledenvergadering om de statuten te wijzigen. De twee leden van de Raad van Bestuur van Aegon N.V., die tevens lid en bestuurslid zijn van Vereniging Aegon, hebben geen stemrecht met betrekking tot een aantal in de statuten omschreven besluiten die Aegon N.V. betreffen.

Het bovenstaande geeft de juridische structuur van de Vereniging in hoofdlijnen weer. Voor de gedetailleerde bepalingen wordt verwezen naar de statuten.

Leyden Academy

In 2008 heeft de Vereniging, als enig aandeelhouder, de Leyden Academy on Vitality and Ageing B.V. (Leyden Academy) opgericht. Het in 2008 geplaatste en volgestorte kapitaal van LAVA bedroeg €1 miljoen. Leyden Academy stelt zich ten doel het promoten en verbeteren van de kwaliteit van leven van ouderen. Om dit te realiseren biedt Leyden Academy opleidingen, doet zij onderzoek en initieert zij ontwikkelingen op het gebied van vitaliteit en veroudering. Leyden Academy richt zich niet enkel op het uitvoeren van onderzoek, maar wil juist kennis en inzichten assimileren, kritisch evalueren en via onderwijsproducten consultatie en publieke functie communiceren.