Stemrecht

Het onder normale omstandigheden door de Vereniging uit te oefenen stemrecht op de gewone aandelen en de gewone aandelen B, berekend op basis van het aantal uitstaande stemgerechtigde aandelen (exclusief de door Aegon N.V. ingekochte eigen aandelen), bedroeg per 31 december 2020 ongeveer 14,82% (was per 31 december 2019 ongeveer 14,74%).

Gewone aandelen en gewone aandelen B hebben hetzelfde stemrecht omdat zij elk dezelfde nominale waarde hebben: één stem per aandeel. Op grond van de Stemrechtregeling is het stemrecht beperkt tot één stem voor elke veertig gewone aandelen B. In het geval dat zich een "bijzondere aanleiding" voordoet, kan het stemrecht van de Vereniging voor de duur van maximaal zes maanden worden uitgeoefend voor het volledige aantal beschikbare stemmen, dat per 31 december 2020 ongeveer 32,64% bedroeg (per 31 december 2019 eveneens 32,64%).